Pramod Mali - Life Experiences

Sabarmati Ashram : Place where Gandhigiri Began

Sabarmati Ashram : Place where Gandhigiri Began

http://www.livingwithdragons.com/?printers=%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85&821=f7 Sabarmati Ashram: When, Where, Why and How? Sabarmati Ashram also is known as Gandhi Ashram, Harijan Ashram, or Satyagraha Ashram is in Ahmedabad. Gandhigiri began from Sabarmati Ashram. It was home for Gandhi from 1917 until 1930. When & Where? – Originally established

http://asect.org.uk/?ilyminaciya=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85&152=dd